Društvena dinamika USZ, Radnikčka 43/16, Čukarica, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak rešavanja reklamacija potrošača koji je robu kupio putem online prodavnica kakosmuvatidevojku.com, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014).

OSNOVNE ODREDBE

Ovim Pravilnikom određuje se način postupanja i rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti prodatih proizvoda.

REKLAMACIJA

Pod reklamacijom u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika, podrazumeva se da potrošač uoči postojanje nesaobraznosti robe sa njenim svojstvima kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji i o tome obavesti prodavca. Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Potrošač ima pravo da kupljenu robu reklamira ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od dve godine od momenta prelaska rizika na potrošača (posle momenta predaje kupijene robe potrošaču), ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potročača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru (prodaja “robe sa greškom”).

NESAOBRAZNOST ROBE

Nesaobraznost robe u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača i ovog Pravilnika postoji ukoliko prodati proizvod nema svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste proizvoda, a u skladu sa njenom namenom kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom.

Društvena dinamika USZ potvrduje da je proizvod koji prodaje u svemu saobrazna sa Deklaracijom kojom je svaki od proizvoda označen. Društvena dinamika USZpotvrduje da proizvod koju prodaje ima svojstva koja omogućavaju njenu redovnu upotrebu u skladu sa namenom kako je to označeno na Deklaraciji. U slučaju sumnje, saobraznost robe se isključivo utvrđuje u odnosu na njena svojstva i njenu namenu kako je to navedeno u pripadajućoj Deklaraciji.

USLOVI ZA REŠAVANJE PO REKLAMACIJI

Preduzeće Društvena dinamika USZ je u obavezi da sprovede postupak po podnetoj reklamaciji u skladu sa ovim Pravilnikom, ukoliko je:

 • Društvena dinamika USZ, Čukarica prodavac reklamirane robe;
 • roba kupijena preko Internet sajta kakosmuvatidevojku.com;
 • od datuma prelaska rizika na potrošača proteklo manje od dve godine;
 • potrošač priložio fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini;
 • kupac priložio dokaz o nesaobraznosti robe.

POSTUPAK REŠAVANJA REKLAMACIJE

 1. Reklamacioni postupak potrošač pokreće slanjem zahteva na mail: drustvenadinamikausz@gmail.com

Kao datum od koga se računa rok za odgovor potrošaču po učinjenoj reklamaciji u skladu sa odredbom čI.56. st.7. Zakona o zaštiti potrošača (datum podnošenja reklamacije), uzima se datum kada firma Društvena dinamika USZ primi zahtev na email adresu gore navedenu.

 1. Potrošač prilikom reklamacije na prvom mestu ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti:
 • popravkom reklamirane robe;
 • zamenom za novu istovetnu ili sličnu robu.

Potrošač može da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu.

 1. Nakon uvažene reklamacije:

ukoliko se potrošač opredelio za popravku kupljenog proizvoda, potrošaču se šalje popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.

ukoliko se potrošač opredelio za zamenu reklamiranog proizvoda drugim istovetnim ili sličnim proizvodom, potrošaču se novi proizvod dostavlja.

ukoliko se potrošač opredelio za raskid ugovora, potrošaču se vraća novac koji je platio za reklamirani proizvod.

EVIDENCIJA O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

Društvena dinamika USZ evidenciju o primljenim reklamacijama vodi na nivou Internet prodavnice u elektronskcm obliku. Ova evidencija sadrži podatke:

 • broju primijenog Zahteva za reklamaciju;
 • podnosiocu reklamacije;
 • datumu prijema reklamacije;
 • podatke o proizvodu;
 • kratak opis nesaobraznosti;
 • zahtev iz reklamacije;
 • datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 • odluci o odgovoru potrošaču;
 • datumu dostavljanja potrošaču ove odluke;
 • ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 • načinu i datumu rešavanja reklamacije;
 • informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

OVLAŠCENJA I ODGOVORNOSTI

Za dosledno sprovodenje ovog Pravilnika odgovoran je poslovođa/rukovodilac Internet prodavnice te referent za obradu reklamacija.

Postupanje suprotno odredbama ovog Pravilnika predstavlja težu povredu radne obaveze u smislu propisa kojima se ureduju radni odnosi.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, (Internet prodavnice pravnog lica Društvena dinamika USZ) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj pravilnik predstavlja opšti akt firme Društvena dinamika USZ, Čukarica

Ovaj Pravilnik stupa na snagu momentom njegovog potpisivanja od strane direktora, a primenjivaće se na sve reklamacije potrošača koji su robu kupili putem Internet prodavnice počev od 26.12.2019. godine.

Beograd, 26.12.2019.

m.p.       Miloš Koprivica                                            _______________________